Kim jesteśmy

Kim jesteśmy

Nie jest ważne skąd przychodzisz, ważne jest to, co chcesz z nami robić! Inicjatywa powołania: Stowarzyszenia – Akcja Wspierania Aktywności (AWA) jest inicjatywą sprzed jedenastu laty i pochodzi od mieszkańców Elbląga oraz osób mieszkających na terenie całego kraju, wykonujących różne zawody i pełniące różnorakie funkcje. Żadna z tych osób nie jest związana z jakąkolwiek strukturą polityczną, wszyscy natomiast podzielają przekonanie, że potrzebne są działania powstrzymujące proces rozluźniania więzi grupowych oraz pobudzających aktywność środowisk lokalnych, w tym głównie ich przedsiębiorczość. Akcja Wspierania Aktywności (AWA) skupia ludzi o zbliżonych – konstruktywnych postawach, kierujących się godnymi i prawymi zasadami w życiu społecznym a ich działania mają pozytywny i modelowy wpływ na lokalne środowiska. […]

Cel AWA

Cel AWA

Twórz to, co tworzyć możesz, za pomocą tego, co masz, tam, gdzie jesteś! Rzecz o Projekcie Narodowym W okresie dwudziestu lat niepodległości nie powstał żaden Projekt Narodowy! Projekt z międzywojnia na miarę COP-u, Portu Gdynia Kwiatkowskiego, reform finansowych Grabskiego czy przedsięwzięć Mościckiego. Nie powstał, bo powstać nie mógł, ponieważ Projekt Narodowy wymaga wizji i Wizjonera, który potrafi porwać swoją wizją społeczeństwo a polityków nakłonić do współdziałania. Tak się nie stało, choć stać się mogło! Tak się nie stało, ponieważ polscy politycy w minionym i obecnym czasie tworzą świat z medialnych wydarzeń w którym odgrywają rożne rozpisane dla siebie role, by zapewnić sobie własny byt medialny. Przy tym nie mówią o […]

Kodeks Etyczny

Kodeks Etyczny

1. Postanowienia ogólne 1.1. Członkowie Stowarzyszenia kierują się w swoim postępowaniu przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zasadami uczciwości i lojalności, wskazaniami wynikającymi ze Statutu Stowarzyszenia i niniejszego zbioru oraz dobrymi zwyczajami. 1.2. Członek Stowarzyszenia powinien działać według najlepszej woli i wiedzy mając na względzie uzasadnione jednostkowo interesy innych osób oraz interes ogólny. 1.3. Członek Stowarzyszenia powinien dbać o jego dobre imię oraz godnie je reprezentować. 2. Stosunki z lokalnym środowiskiem i samorządem terytorialnym. 2.1. Przy podejmowaniu każdej sprawy Członek Stowarzyszenia powinien mieć na uwadze, że potrzeby lokalnej społeczności i jednostki samorządu terytorialnego, który ją reprezentuje, należą do pierwszoplanowych, a ich realizacja w decydującym stopniu zależy od poparcia, z jakim się spotyka. […]

Idea AWA

Idea AWA

Nie krytykuj, nie walcz ze złem, twórz Dobro, Ono zwycięża! Akcja Wspierania Aktywności (AWA) to Stowarzyszenie, które nie powstało dla „obrony interesów” określonych grup zawodowych, społecznych czy politycznych, gdyż interesy te zawsze są sprzeczne z interesami innych grup i z interesem całego społeczeństwa. Akcja Wspierania Aktywności (AWA) to Stowarzyszenie, które podejmuje działania służące dobru każdego człowieka, rodziny, lokalnej społeczności oraz dobru wspólnemu narodu. Bardzo ważnym elementem tych działań jest kreowanie liderów lokalnych społeczności bez względu na ich przekonania polityczne i religijne, wyróżniających się jednak rzetelnością zachowań i posiadających zdolność zjednywania swą etyczną postawą ludzi i lokalnych środowisk. Akcja Wspierania Aktywności (AWA) jest Stowarzyszeniem zawiązanym z potrzeby pobudzania i wzmacniania postaw […]

Statut Stowarzyszenia AWA

Statut Stowarzyszenia AWA

Statut Stowarzyszenia AKCJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI z siedzibą w Warszawie /tekst jednolity/ Rozdział I Postanowienia ogólne § 1. Stowarzyszenie AKCJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. § 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona. § 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczpospolitej Polskiej zaś siedziba władz naczelnych mieści się w Warszawie. § 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. § 5. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników. § 6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych. § 7. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną. Rozdział […]