Idea AWA

Nie krytykuj,
nie walcz ze złem,
twórz Dobro,
Ono zwycięża!

Akcja Wspierania Aktywności (AWA) to Stowarzyszenie, które nie powstało dla „obrony interesów” określonych grup zawodowych, społecznych czy politycznych, gdyż interesy te zawsze są sprzeczne z interesami innych grup i z interesem całego społeczeństwa.

Akcja Wspierania Aktywności (AWA) to Stowarzyszenie, które podejmuje działania służące dobru każdego człowieka, rodziny, lokalnej społeczności oraz dobru wspólnemu narodu.

Bardzo ważnym elementem tych działań jest kreowanie liderów lokalnych społeczności bez względu na ich przekonania polityczne i religijne, wyróżniających się jednak rzetelnością zachowań i posiadających zdolność zjednywania swą etyczną postawą ludzi i lokalnych środowisk.

Akcja Wspierania Aktywności (AWA) jest Stowarzyszeniem zawiązanym z potrzeby pobudzania i wzmacniania postaw wyrażających poszanowanie zasad współżycia oraz gotowość pomocy w rozwijaniu aktywności w sferze społecznej, gospodarczej i edukacyjnej. AWA dąży do rozwijania takich nastawień przede wszystkim w środowiskach lokalnych licząc na współdziałanie z samorządem gminnym, fundacjami, innymi stowarzyszeniami i podmiotami prywatnymi, które wspomagają działania poszerzające uczestnictwo w aktywnych formach życia społecznego, jak również przystępność do wiedzy ogólnej i specjalistycznej, która to warunkuje.

AWA inspiruje inicjatywy społeczne, oświatowe, kulturalne oraz współdziała w pobudzaniu lokalnej przedsiębiorczości.

Głównym celem Stwarzyszenia AWA, są działania, z myślą o młodym pokoleniu ale nie tylko, które prowadzą do tworzenia nowych – jedno lub kilku osobowych firm.

Stowarzyszenie AWA wspiera działania na rzecz ograniczenia wykluczenia ekonomicznego i społecznego oraz pomaga w osiąganiu wyższej jakości życia swoich członków przed i na emeryturze, w poczuciu podwyższonego bezpieczeństwa i stabilizacji materialnej.

Dziedzinami, na których jest koncentrowana uwaga są przy tym:

– promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa członków Stowarzyszenia,

– rozwój edukacji w oparciu o zasadę kształcenia ustawicznego, w tym edukacji obywatelskiej,

– upowszechnianie idei społeczeństwa informacyjnego,

– wspieranie działań na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy na poziomie lokalnym.

Uwaga!
Stowarzyszenie działa bezinteresownie – bez prawa do zysku z własnej działalności, nie podejmuje ani nie uczestniczy w realizacji przedsięwzięć gospodarczych, dlatego członkostwo w Stowarzyszeniu nie rodzi żadnej odpowiedzialności materialnej.