Nie jest ważne skąd przychodzisz,
ważne jest to,
co chcesz z nami robić!

Inicjatywa powołania: Stowarzyszenia – Akcja Wspierania Aktywności (AWA) jest inicjatywą sprzed jedenastu laty i pochodzi od mieszkańców Elbląga oraz osób mieszkających na terenie całego kraju, wykonujących różne zawody i pełniące różnorakie funkcje.

Żadna z tych osób nie jest związana z jakąkolwiek strukturą polityczną, wszyscy natomiast podzielają przekonanie, że potrzebne są działania powstrzymujące proces rozluźniania więzi grupowych oraz pobudzających aktywność środowisk lokalnych, w tym głównie ich przedsiębiorczość.

Akcja Wspierania Aktywności (AWA) skupia ludzi o zbliżonych – konstruktywnych postawach, kierujących się godnymi i prawymi zasadami w życiu społecznym a ich działania mają pozytywny i modelowy wpływ na lokalne środowiska.

Osoby, których cechuje uczciwość, rzetelność i poczucie odpowiedzialności z reguły nie przyciągają szerszej uwagi, ze szkodą dla interesu ogólnego, dlatego też z uświadomienia sobie potencjalnych możliwości tkwiących w tej warstwie społecznej, powołaliśmy do życia to Stowarzyszenie.

Akcja Wspierania Aktywności (AWA) jest Stowarzyszeniem zawiązanym z potrzeby pobudzania i wzmacniania ludzkich postaw wyrażających poszanowanie zasad współżycia oraz gotowość pomocy w rozwijaniu aktywności w sferze społecznej, gospodarczej i edukacyjnej.

Stowarzyszenie AWA dąży do rozwijania takich nastawień przede wszystkim w środowiskach lokalnych, na poziomie samorządu terytorialnego, innymi stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami prywatnymi i prawnymi, które wspomagają działania uaktywniające postawy obywatelskie.

Stowarzyszenie AWA wspiera działania na rzecz ograniczenia wykluczenia ekonomicznego i społecznego osób, które nie w pełni potrafią nadążyć za procesem przemian zachodzącym w ostatnich  dwudziestu latach w naszym kraju. Podejmujemy działania, które niosą im pomoc w zaspakajaniu ich podstawowych potrzeb bytowych.

Potencjalnymi Członkami Stowarzyszenia AWA są osoby obecnie stojące „obok” nie przejawiające aktywności obywatelskiej a posiadające duże możliwości intelektualne i organizacyjne.

Właśnie szczególnie takie osoby pragnie AWA zapraszać do swego członkowstwa a integrując je, tworzyć pozytywny potencjał, czyniąc z niego źródło społecznej aktywności, od najniższych szczebli lokalnych społeczności poczynając np. od gmin i małych miasteczek a na dużych aglomeracjach kończąc.

Członkiem Stowarzyszenia mogą zostać osoby fizyczne, prawne gotowe stosować się do statutu i warunków członkostwa Stowarzyszenia AWA.

Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do przestrzegania Kodeksu Etycznego i Statutu Stowarzyszenia