Kodeks Etyczny

1. Postanowienia ogólne

1.1. Członkowie Stowarzyszenia kierują się w swoim postępowaniu przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zasadami uczciwości i lojalności, wskazaniami wynikającymi ze Statutu Stowarzyszenia i niniejszego zbioru oraz dobrymi zwyczajami.

1.2. Członek Stowarzyszenia powinien działać według najlepszej woli i wiedzy mając na względzie uzasadnione jednostkowo interesy innych osób oraz interes ogólny.

1.3. Członek Stowarzyszenia powinien dbać o jego dobre imię oraz godnie je reprezentować.

2. Stosunki z lokalnym środowiskiem i samorządem terytorialnym.

2.1. Przy podejmowaniu każdej sprawy Członek Stowarzyszenia powinien mieć na uwadze, że potrzeby lokalnej społeczności i jednostki samorządu terytorialnego, który ją reprezentuje, należą do pierwszoplanowych, a ich realizacja w decydującym stopniu zależy od poparcia, z jakim się spotyka.

2.2. W kontaktach ze współmieszkańcami Członek Stowarzyszenia powinien do wszystkich odnosić się z jednakową starannością oraz działać w granicach dobrze pojętego ich interesu.

2.3. Każdemu, kto jest tym zainteresowany, należy udzielać rzetelnych informacji o Stowarzyszeniu, jego działalności i sprawach, w których może udzielić pomocy.

2.4. Członek Stowarzyszenia powinien traktować jako poufne uzyskiwanie od innych osób informacje dotyczące ich sytuacji i potrzeb oraz ujawniać je wyłącznie w zakresie niezbędnym przy podejmowaniu odpowiednich czynności na rzecz tych osób.

3. Wzajemne stosunki pomiędzy Członkami Stowarzyszenia.

3.1. Wzajemne stosunki pomiędzy Członkami Stowarzyszenia są oparte na zasadach równości, solidarności i wzajemnej lojalności.

3.2. Członek Stowarzyszenia nie może tracić czasu i energii na wyrażanie destrukcyjnych poglądów i ocen dotyczących otaczającej go rzeczywistości lecz powinien proponować konstruktywne rozwiązania w stosunku do spraw, którymi Stowarzyszenie zajmuje się lub powinno się zajmować.

3.3. Członek Stowarzyszenia nie może działać przeciwko innemu Członkowi, chyba że miało miejsce naruszenie prawa.

3.4. Członek Stowarzyszenia może tylko podejmować i przystępować do takich działań, które będą pozostawać w poczuciu wspólnoty z działaniami innych Członków Stowarzyszenia i stanowić będą podłoże realizacji celów i zasad Stowarzyszenia.

3.5. Za sprawę honoru Stowarzyszenie uznaje odpowiedzialność każdego Członka za własne słowo, które jest uznawane za jednakowo wiążące w ramach Stowarzyszenia, jak i w stosunkach poza nim.

4. Postępowanie w razie naruszenia zasad etyki Stowarzyszenia. Zarząd Stowarzyszenia jest uprawniony do oceny zachowań nieetycznych i reagowania na nie w formie zwrócenia uwagi na piśmie, a gdy uzna to za uzasadnione – w formie wykluczenia ze Stowarzyszenia.

5. Postanowienie końcowe. Niniejsze zasady Postępowania zostały uchwalone łącznie ze Statutem Stowarzyszenia i wraz z nim wchodzą w życie.