Statut Stowarzyszenia AWA

Statut Stowarzyszenia AKCJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI z siedzibą w Warszawie /tekst jednolity/

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Stowarzyszenie AKCJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną.

§ 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 3. Terenem działania Stowarzyszenia jest teren Rzeczpospolitej Polskiej zaś siedziba władz naczelnych mieści się w Warszawie.

§ 4. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

§ 5. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 6. Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 7. Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną. Rozdział II Cele i sposoby działania

§ 8. Celem Stowarzyszenia jest:

1. Pobudzanie i wzmacnianie indywidualnych i grupowych działań o zasięgu lokalnym, na rzecz rozwijania aktywności społecznej, gospodarczej i edukacyjnej oraz prowadzenie działaności edujacyjnej i szkoleniowej.

2. Inspirowanie procesów integrujących wokół powyższego celu lokalnych środowisk, jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów prywatnych.

3. Aktywizacja zawodowa młodzieży i promowanie sprawnie działającej samorządności, z udziałem autentycznych liderów, bez względu na ich przekonania polityczne i religijne.

4. Wspieranie działań na terenie całego kraju na rzecz rozwoju gospodarczego i społecznego miast oraz wszystkich miejscowości, w których działają placówki Stowarzyszenia.

5. Wspomaganie działań innych podmiotów na rzecz:

• promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej członków Stowarzyszenia,

• rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności,

• rozwoju edukacji obywatelskiej,

• upowszechniania idei społeczeństwa informacyjnego,

• wspieranie działań na rzecz rozwijania kontaktów i współpracy międzynarodowej na poziomie lokalnym.

§ 9. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Organizowanie zgromadzeń, spotkań, kursów szkoleniowych, imprez dla swoich Członków.

2. Udzielanie informacji i porad zainteresowanym podmiotom.

3. Organizowanie współpracy Członków Stowarzyszenia z innymi instytucjami i podmiotami w zakresie realizacji celów Stowarzyszenia.

4. Otaczanie opieką prawną działalności gospodarczej prowadzonej przez Członków Stowarzyszenia.

5. Organizowanie terenowych placówek Stowarzyszenia.

§ 10. 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego Członków.

2. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być również realizowana przez uczestnictwo w spółkach prawa cywilnego i handlowego w tym w spółkach z udziałem podmiotów zagranicznych – na zasadach określonych w stosownych przepisach.

3. Stowarzyszenie będzie prowadzić działalność gospodarczą w następujących działach PKD:

1/ działalność wydawnicza; Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 22,

2/ budownictwo – PKD 45,

3/ handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami – PKD 51,

4/ handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego – PKD 52,

5/ pośrednictwo finansowe pozostałe – PKD 65.2,

6/ działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i ubezpieczeniami – PKD 67,

7/ obsługa nieruchomości – PKD 70,

8/ działalność badawczo-rozwojowa – PKD 73,

9/ badanie rynku i opinii publicznej – PKD 74.13,

10/ doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD 74.14,

11/ działalność w zakresie architektury i inżynierii – PKD 74.2,

12/ badania i analizy techniczne – PKD 74.3,

13/ reklama – PKD 74.4,

14/ działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników – PKD 74.50.A,

15/ działalność komercyjna gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.8,

16/ ochrona zdrowia i pomoc społeczna – PKD 85.

4. Uchwały dotyczące uruchomienia, zakończenia oraz wszelkich innych spraw dotyczących działalności gospodarczej podejmuje Zarząd Główny Stowarzyszenia.

5. Z uprawnień przysługujących Członkowi Stowarzyszenia mogą korzystać także członkowie Jego rodziny pozostający we wspólnym gospodarstwie domowym.

6. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3. Cudzoziemcy, nie mający zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą wstępować do Stowarzyszenia.

§ 12. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1) członków zwyczajnych,

2) członków wspierających.

§ 13.

l. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.

2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

3. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny Stowarzyszenia lub Zarząd Oddziału po uzyskaniu akceptacji Zarządu Głównego. Przyjęcie odbywa się na podstawie pisemnej deklaracji popartej rekomendacją dwóch Członków Stowarzyszenia.

4. Członkowie zwyczajni i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowego oddziału.

§ 14.

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,

2) zgłaszania opinii i wniosków pod adresem władz Stowarzyszenia,

3) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków,

4) korzystania nieodpłatnie z poradnictwa, które Stowarzyszenie oddaje do dyspozycji swoim Członkom,

5) korzystania z pomocy Stowarzyszenia w ramach jego działalności statutowej,

6) korzystania z innych możliwości, jakie stwarza Stowarzyszenie swoim członkom.

2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

2) regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

3) przyczyniania się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

4) czynnego udziału w działalności Stowarzyszenia,

5) popierania działalności Stowarzyszenia oraz udzielania pomocy jego organom w realizacji celów statutowych,

6) czynnego udziału w pracach popularyzujących cele Stowarzyszenia,

7) dbania o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 15.

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 14 ust. 1 pkt.2 i 3.

2. Członek wspierający ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.

3. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 14 ust. 2 pkt.1,3,4,5,6 i 7.

§ 16.

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3) skreślenia przez Zarząd Główny z listy członków z powodu:

1. nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,

2. prowadzenia przez członka działalności sprzecznej ze Statutem,

3. prowadzenia przez członka działalności na szkodę Stowarzyszenia,

4. zaistnienia okoliczności, w których Członek okaże się osobą niepożądaną dla Stowarzyszenia,

5. uchylenia się od uczestnictwa w realizacji celów Stowarzyszenia lub demonstrowania lekceważącego stosunek do niego,

6. utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu.

2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt.

3 orzeka Zarząd Główny podając przyczyny skreślenia.

3. Skreślenie staje się skuteczne z chwilą doręczenia członkowi zawiadomienia o skreśleniu wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania. Zawiadomienia dokonuje się na piśnie w ciągu 14 dni od podjęcia decyzji i doręcza się członkowi za pokwitowaniem lub przez pocztę listem poleconym. Zawiadomienie zwrócone za skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

4. Osoba skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały o skreśleniu oraz prawo uczestnictwa w jego obradach przy rozpatrywaniu odwołania i jego popierania. Odwołanie powinno być rozpatrzone na najbliższym Walnym Zebraniu, jeżeli zostało złożone co najmniej na 30 dni przed jego zwołaniem. O terminie Walnego Zebrania odwołujący się powinien być zawiadomiony pod wskazanym przez niego adresem, co najmniej 7 dni przed tym terminem.

5. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 3 i 4.

Rozdział IV

Organy Stowarzyszenia

§ 17.

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

1) Walne Zebranie Członków,

2) Zarząd Główny,

3) Główna Komisja Rewizyjna,

§ 18.

1. Wybór członków Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Walnego Zebrania.

2. Kadencja Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia trwa 5 lat.

3. Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

4. Uchwały Głównej Komisji Rewizyjnej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Główna Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym

§ 19.

W przypadku ustąpienia, skreślenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, uzupełnienie składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

§ 20.

1. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd Główny wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących przystąpienie do Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd Główny określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.

2. Władzami Oddziału są:

1) Walne Zebranie Członków Oddziału,

2) Zarząd Oddziału, 3) Komisja Rewizyjna Oddziału,

§ 21.

1. Wybór członków Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Walnego Zebrania Oddziału.

2. Kadencja Zarządu trwa 5 lat.

3. Uchwały Zarządu Oddziału Stowarzyszenia, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Oddziału.

4. Uchwały Komisji Rewizyjnej Oddziału, podejmowane są w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum), chyba, że statut stanowi inaczej. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna Oddziału może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§ 22.

W przypadku ustąpienia, skreślenia lub śmierci członka władz Oddziału Stowarzyszenia w trakcie kadencji, § 19 stosuje się odpowiednio.

Walne Zebranie Członków

§ 23.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2) z głosem doradczym – członkowie wspierający.

§ 24. 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 31 marca roku następnego.

3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania.

5. Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów obecnych członków spośród członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.

6. Członek ustępujących władz nie może być Przewodniczącym Walnego Zebrania Członków.

7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:

1) Zarząd Główny,

2) Główna Komisja Rewizyjna,

3) 10 członków Stowarzyszenia.

8. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd Główny powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.

9. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków chyba, że statut stanowi inaczej.

§ 25. Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

1) uchwalenie statutu i jego zmian,

2) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,

3) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,

4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

5) ustalanie wysokości składek członkowskich,

6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

7) uchwalanie ogólnych kierunków oraz programu działania Stowarzyszenia,

8) podejmowanie uchwały o przystąpieniu Stowarzyszenia do organizacji krajowych i zagranicznych i wystąpieniu z takich organizacji,

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego i Zarządów Oddziałów wniesionych przez Członków Stowarzyszenia,

10) podejmowanie wszystkich uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 26.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,

3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów lub 1/5 członków zwyczajnych.

2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 2 miesięcy, od dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. 1 pkt 2 i 3.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane. Zarząd Główny

§ 27.

1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

2. Zarząd Główny składa się z 4 członków.

3. W skład Zarządu Głównego wchodzą: a) Prezes b) dwóch Wiceprezesów c) członek Zarządu

4. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Zarządu Głównego są: Prezes jednoosobowo lub trzej członkowie Zarządu łącznie.

5. Zasady działania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

6. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się nie rzadziej niż 6 razy w roku.

§ 28.

1. Do zakresu działania Zarządu Głównego w szczególności należy:

1) bieżące kierowanie działalnością Stowarzyszenia,

2) realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,

3) ustalanie budżetu Stowarzyszenia,

4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

6) podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań przekraczających kwotę 50.000 zł

7) zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

8) podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, rezygnacji i skreślania członków Stowarzyszenia,

9) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

10) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,

11) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz siedziby, a także podejmowanie decyzji w sprawie uzyskania przez Oddziały osobowości prawnej,

12) koordynowanie działalności jednostek terenowych,

13) zawieszanie w czynnościach Zarządów Oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz naczelnych Stowarzyszenia,

14) zawieszanie uchwał Zarządów Oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami statutu oraz uchwałami władz naczelnych Stowarzyszenia,

15) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym ramowych regulaminów zarządów oddziałów,

16) opracowanie i koordynowanie realizacji programów aktywizacji gospodarczej regionów,

17) przygotowanie projektów do realizacji, które zostaną objęte wnioskiem Członków Stowarzyszenia,

18) pozyskiwanie środków na sfinansowanie projektów w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (ust. 1 pkt.13), Zarząd Główny powołuje Zarząd Tymczasowy, który pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału. Główna Komisja Rewizyjna

§ 29.

1. Główna Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

2. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków: przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.

§ 30. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:

1) kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,

2) występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,

3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,

4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem,

5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,

6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków, 7) badanie gospodarki opłata wpisową i składką członkowską oraz wykonania budżetu jeżeli został uchwalony.

§ 31.

1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

2. Główna Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 32. W przypadkach określonych w § 24 pkt.7 ppkt. 2 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V

Jednostki terenowe Stowarzyszenia – oddziały i ich władze

§ 33.

l. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje oddziały, wg zasad określonych w § 7 i § 20 ust. 1 statutu.

2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:

1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż 6 miesięcy,

2) złożenia przez Zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.

§ 34.

1. Władzami Oddziału są władze określone w § 20 ust. 2. 2. Postanowienia § 18 stosuje się odpowiednio. Walne Zebranie Członków Oddziału § 35. 1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.

2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 36.

1. Do Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:

1) uchwalanie programów działania oddziałów,

2) wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału,

3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału

4) podejmowanie wszystkich uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§ 37. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:

l) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni oddziału,

2) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału oraz członkowie władz naczelnych Stowarzyszenia.

§ 38. 1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu, proponowanym porządku obrad i terminie co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem.

2. Postanowienia § 24 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 39.

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:

1) z własnej inicjatywy,

2) na żądanie Zarządu Głównego,

3) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,

4) na pisemny wniosek co najmniej 8 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału.

2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.

3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.

4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

5. Postanowienia § 24 ust. 9 stosuje się odpowiednio. Zarząd Oddziału § 40. Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie swego działania.

§ 41.

1. Zarząd Oddziału składa się z 3 członków : Prezesa, Wiceprezesa i 1 Członka.

2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak ż 6 razy w roku.

3. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 2 członków Zarządu Oddziału, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku.

§ 42.

1. Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:

1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego Zebrania Członków Oddziału,

2) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,

3) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,

4) organizowanie działalności gospodarczej oddziału, po podjęciu stosownej uchwały przez Zarząd Główny Stowarzyszenia oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,

5) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych upoważnień 6) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,

7) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,

8) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

2. Zarząd Oddziału reprezentowany jest przez:

a) Prezesa Zarządu – samodzielnie lub b) wiceprezesa wspólnie z 1 członkiem zarządu.

§ 43. Szczegółowy tryb i zasady działania Zarządów Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te Zarządy oraz zatwierdzony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 44. Komisja Rewizyjna Oddziału jest władzą powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału.

§ 45. Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków.

§ 46. 1. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:

1) kontrola działalności Zarządu Oddziału

2) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,

3) przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej i finansowej Oddziału,

4) zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,

5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności,

§ 47. Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co najmniej 1 raz w roku.

§ 48. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

§ 49. Szczegółowy tryb i zasady działania Komisji Rewizyjnych Oddziałów określa regulamin uchwalony przez te Komisje. Rozdział VI Majątek i fundusze

§ 50. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 51. 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) składki członkowskie,

2) darowizny, zapisy i spadki,

3) wpływy z majątku Stowarzyszenia,

4) dotacje i subwencje,

5) wpłaty pieniężne przekazywane w ramach pomocy zagranicznej,

6) dochody z działalności gospodarczej oraz z udziałów w spółkach prawa cywilnego i handlowego,

7) dochody z ofiarności publicznej.

2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd Główny, w ciągu 3 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia. Wysokość składek określa Zarząd Główny w uchwalonym przez siebie regulaminie.

3. 50 % kwoty pochodzącej ze składek członkowskich Zarząd Oddziału odprowadza w terminie 14 dni na konto Zarządu Głównego.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 52.

1. Dla ważności oświadczenia woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych przekraczających kwotę 50.000,00 zł, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Głównego.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis: jednego członka Zarządu Oddziału w osobie jego Prezesa lub dwóch członków Zarządu Oddziału w osobie Wiceprezesa i członka jego Zarządu.

Rozdział VII

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 53.

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Komitet Założycielski:

1. Edmund Szwed

2. Beata Kubiszyn-Puka

3. Marek Pinkiewicz