Kodeks Etyczny

Kodeks Etyczny

1. Postanowienia ogólne 1.1. Członkowie Stowarzyszenia kierują się w swoim postępowaniu przepisami prawa, powszechnie obowiązującymi zasadami uczciwości i lojalności, wskazaniami wynikającymi ze Statutu Stowarzyszenia i niniejszego zbioru oraz dobrymi zwyczajami. 1.2. Członek Stowarzyszenia powinien działać według najlepszej woli i wiedzy mając na względzie uzasadnione jednostkowo interesy innych osób oraz interes ogólny. 1.3. Członek Stowarzyszenia powinien dbać o jego dobre imię oraz godnie je reprezentować. 2. Stosunki z lokalnym środowiskiem i samorządem terytorialnym. 2.1. Przy podejmowaniu każdej sprawy Członek Stowarzyszenia powinien mieć na uwadze, że potrzeby lokalnej społeczności i jednostki samorządu terytorialnego, który ją reprezentuje, należą do pierwszoplanowych, a ich realizacja w decydującym stopniu zależy od poparcia, z jakim się spotyka. […]